Algemene Voorwaarden


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. JetPrinting: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: JetPrinting gevestigd te Prinsenbeek ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 20136020
b. klant: de wederpartij van JetPrinting;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en JetPrinting;
d. website: de website www.jetprinting.nl.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JetPrinting en de klant waarop JetPrinting deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met JetPrinting, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. JetPrinting en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Aanbiedingen met beperkte voorraad zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3.3 Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verder door JetPrinting verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden JetPrinting niet.
3.4 JetPrinting is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.
3.5 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.6 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is JetPrinting daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JetPrinting anders aangeeft.
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht JetPrinting niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.9 JetPrinting heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de klant van het aanbod van JetPrinting.


Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst 5.1 JetPrinting zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JetPrinting het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.3 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en programmatuur waarvan JetPrinting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, aan JetPrinting ter beschikking stelt.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. JetPrinting zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal JetPrinting de klant hierover van tevoren inlichten.
6.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal JetPrinting geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan JetPrinting kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Betaling
7.1 Betaling dient vooraf of onder rembours te geschieden in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7.2 Indien de betaling niet vooraf of onder rembours geschiedt, dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.3 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan JetPrinting de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
7.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van JetPrinting op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Leveringen en leveringstermijnen
8.1 Producten die niet voorradig zijn, worden door JetPrinting besteld en in overleg met de klant later aan de klant verzonden.
8.2 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan JetPrinting en nieuw adres heeft opgegeven. De klant is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand worden gesteld.
8.3 Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de klant.
8.4 Indien het bestelde product op voorraad is, bedraagt de levertijd 2 werkdagen. De levertijd van producten welke onder rembours worden verstuurd bedraagt 1 werkdag.
8.5 De door JetPrinting opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
8.6 De door JetPrinting opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling elektronisch is bevestigd.
8.7 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan JetPrinting slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
8.8 In het geval dat een door JetPrinting met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijk gebeurtenis werd overschreden.
8.9 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld. Indien de klant een product ter reparatie naar JetPrinting stuurt en het product blijkt niet defect te zijn, dan zullen de verzendkosten voor het terugsturen naar de klant aan de klant in rekening worden gebracht. Indien het product een productiefout bevat, zal JetPrinting op haar kosten een nieuw product aan de klant toesturen.
8.10 Indien de klant meerdere producten bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.
8.11 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door JetPrinting geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van JetPrinting totdat de klant alle verplichtingen uit de met JetPrinting gesloten overeenkomst is nagekomen.
9.2 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht JetPrinting zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
9.4 De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
9.5 JetPrinting kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan JetPrinting verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 10 Klachten en verjaring
10.1 Klachten behoren binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de klant schriftelijk of elektronisch bij JetPrinting te zijn ingediend, indien dit niet geschiedt, wordt geacht dat de klant het product onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd. De klant is verplicht geleverde producten onverwijld te controleren. Bij zichtbare gebreken dient de klant de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden aan JetPrinting, indien dit niet geschiedt, wordt geacht dat de klant het gekochte onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd.
10.2 Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de klant of niet geautoriseerde derden iets aan het product hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van JetPrinting geschiedt en in noodgevallen waarin de klant zich vooraf onmogelijk met JetPrinting heeft kunnen verstaan, doch niettemin JetPrinting terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
10.3 Indien een klacht gegrond is, zal JetPrinting de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
10.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal JetPrinting slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze algemene voorwaarden.
10.5 Door JetPrinting als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar worden vervangen voor een vergelijkbaar product en niet in het aankoopbedrag worden gecrediteerd.
10.6 Alle aanspraken jegens JetPrinting die niet binnen 2 jaar hun ontstaan schriftelijk bij JetPrinting zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 11 Garantie
11.0 Defecten en/of reclamaties dienen binnen 10 dagen schriftelijk na aankoop gemeld te worden bij JetPrinting. Na deze 10 dagen accepteren wij geen defecten of mankementen van een levering meer.
11.1 JetPrinting staat voor een periode van 1 maand na een reparatie in voor de onderdelen welke zijn vervangen.

11.4 JetPrinting geeft voor een periode van 3 maanden garantie op productiefouten van producten welke geen fabrieksgarantie hebben.
11.5 Indien een product met fabrieksgarantie een gebrek vertoont, dient de klant zich te wenden tot de fabrikant dan wel de importeur.
11.6 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
f. schade veroorzaakt door derden;
h. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 12 Ontbinding
12.1 De klant heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en de geleverde producten te retourneren, mits voorzien van de kwitantie, ongebruikt en voorzien van hun originele labels, verpakkingen, etc.
12.2 JetPrinting is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst JetPrinting ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen heeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
12.3 Voorts is JetPrinting bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JetPrinting op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien JetPrinting de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12.5 JetPrinting behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Indien JetPrinting aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
13.2 JetPrinting is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

13.3 JetPrinting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JetPrinting is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor JetPrinting kenbaar behoorde te zijn.
13.4 In geen geval is JetPrinting aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
13.5 Indien de klant of een derden wijzigingen aanbrengt in het door JetPrinting geleverde sluit JetPrinting iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
13.6 Indien schade is veroorzaakt aan een andere zaak of enige andere volgschade is ontstaan, doordat het product door de klant of een derden op verkeerde wijze is gemonteerd dan wel is ingebouwd is JetPrinting niet aansprakelijk.
13.7 Indien JetPrinting aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van JetPrinting in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
13.8 JetPrinting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
13.9 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van JetPrinting of haar ondergeschikten.
13.10 JetPrinting is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van illegale software bij de klant. Ook niet als de klant opdracht geeft tot installeren van dergelijke illegale kopieën.

Artikel 14 Vrijwaring
De klant vrijwaart JetPrinting voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van JetPrinting liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van producten aan JetPrinting door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van JetPrinting of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van JetPrinting of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
15.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal JetPrinting niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering, zoals overeengekomen, zal de overeenkomst beschouwd worden als geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel JetPrinting als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
15.3 JetPrinting heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat JetPrinting haar verplichtingen had moeten nakomen.
15.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.5 Voor zover JetPrinting ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JetPrinting gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Geheimhouding 16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 16.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, JetPrinting gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en ShopZinnig.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is JetPrinting niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Beveiliging en internet
17.1 JetPrinting zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar JetPrinting kan ter zake geen garantie geven. 17.2 JetPrinting is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen ven bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en JetPrinting, dan wel tussen JetPrinting en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en JetPrinting.

Artikel 18 Intellectuele eigendom
18.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door JetPrinting geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 18.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van JetPrinting, mag de klant geen informatie, teksten, logo's, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren. 18.3 JetPrinting behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 Monsters en modellen
Is aan de klant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 20 Slotbepalingen
20.1 JetPrinting behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. JetPrinting zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.
20.2 Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de klant.
20.3 De rechter in de vestigingsplaats van JetPrinting is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft JetPrinting het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Indien JetPrinting een beroep doet op deze bepaling, heeft de klant de bevoegdheid binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
20.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
20.5 Op elke overeenkomst tussen JetPrinting en de klant is Nederlands recht van toepassing.